สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เซียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2518 โดยการริเริ่มของบุคคลคณะหนึ่งจากหลากหลายอาชีพ โดยการนำของ อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ ซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจจากการผ่านการฝึกอบรมการพูด แบบสากลระบบ โทสต์มาสเตอร์จากสโมสรฝึกการพูดสากล (Toastmasters International Club) ภาคภาษาอังกฤษ อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ ผู้ก่อตั้งสโมสรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (B.A.) และปริญญาโท (M.A) ทางต้นศาสนศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ ได้รับ ศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการพูดแบบสากล Able Toastmasters Certif โดยได้รับคำนำหน้าชื่อ ATM จากสโมสรฝึกการพูดสากล (Toastmasters International Club) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสโมสรฝึกการพูดระบบโทสต์มาสเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการฝึกการพูดในที่ชุมชน เพื่อการฟัง การคิด การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นำในชุมชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความคิด ซึ่งกันและกันตามธรรมนูญสโมสรปี 2518 จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ของสโมสร ไว้ 4 ข้อ คือ
1. เพื่อช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกทักษะในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกทักษะในการฟัง การคิด และการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำชุมชนที่มี ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์ เสียสละ และ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ให้กว้างไกล

OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
OFFICE CALL +66(0)65 536 6626
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
303/14-15 Soi Sathupradit 19 Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66(0)65 536 6626
Opening Hours: 9am - 7pm
INFORMATION
HOW WE HELP
OUR SERVICES
MEET THE TEAM
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
LEGAL DOCUMENTS

© 2020. All rights reserved. Website built by Elixel